Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

O stowarzyszeniu

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze (PTT), jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym i zawodowym. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Kraków. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie naukowej, zawodowej i społecznej działalności członków w dziedzinie teorii, metodologii i praktyki oraz upowszechniania wiedzy towaroznawczej.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • Zrzeszanie osób fizycznych i instytucji zainteresowanych badaniami i wdrożeniami z zakresu towaroznawstwa i udzielanie im stosownej pomocy.
 • Organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i szkół naukowych.
 • Organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania towaroznawstwa.
 • Organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powoływane do tęgo komisje, zespoły i grupy robocze.
 • Inicjowanie badań w zakresie towaroznawstwa oraz współdziałanie w ich prowadzeniu.
 • Kwalifikowanie i zrzeszanie rzeczoznawców różnych specjalności towaroznawczych.
 • Opracowanie ekspertyz, wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie działania Towarzystwa.
 • Organizowanie i pogłębianie współpracy z pokrewnymi instytucjami oraz stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej.
 • Współpracę ze szkolnictwem w opracowywaniu programów i metod nauczania towaroznawstwa.
 • Kształcenie i dokształcanie członków Towarzystwa.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej.

Członkiem zwyczajnym PTT może być każdy obywatel polski posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych lub inne wykształcenie w zakresie jakości produktów, który zadeklaruje współpracę i pomoc w zakresie urzeczywistnienia celów Towarzystwa. Członkami mogą być również studenci ostatnich lat studiów kierunku towaroznawstwa i pokrewnych. Członków zwyczajnych przyjmuje, spośród osób fizycznych, terytorialnie odpowiedni Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Delegatów,
b. Zarząd Główny,
c. Główna Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 12 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl