Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Towarzystwo Towaroznawcze Kraków Towarzystwo Towaroznawcze

RODO

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Jakie dane o przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które podają Państwo w momencie zgłoszenia członkostwa w Polskim Towarzystwie Towaroznawczym.

Jak wiele danych osobowych można zbierać?

Zgodnie z RODO można przetwarzać wyłącznie takie dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych.

Na jakich podstawach przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie na określonej w RODO podstawie prawnej, w celu określonym w deklaracji zgody na przetwarzanie danych.

Jak chronimy dane osobowe?

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem. Nieustannie dbamy o bezpieczeństwo naszych systemów teleinformatycznych i odpowiednie przeszkolenie pracowników - wszystko po, by dane nie trafiły w niepowołane ręce.

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować?

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze (PTT) z siedzibą w Krakowie przy ul. Sienkiewicza 4 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres oddziału, w którym została złożona deklaracja, pocztą elektroniczną na adres sekretarza oddziału, albo pisemnie do protokołu w siedzibie oddziału lub na adres Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 30-033 Kraków, ul. Sienkiewicza 4.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr pesel jest warunkiem członkostwa w PTT. Odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.

Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

Powyższe żądania i oświadczenia należy składać do inspektora ochrony danych, sposobami podanymi powyżej.

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

adres: ul. H.Sienkiewicza 4, 30-033 Kraków telefon: 12 293 78 12 e-mail: ptt@uek.krakow.pl www.ptt.uek.krakow.pl